Statut

S T A T U T

ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W KATOWICACH

TEKST JEDNOLITY

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

 1. Śląski Związek Piłki Nożnej zwany dalej "Śl.ZPN" jest związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Śl. ZPN może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 2

Terenem działania Śl.ZPN jest obszar województwa śląskiego a siedzibą władz jest miasto Katowice.

§ 3

Śl.ZPN posiada osobowość prawną.

§ 4

Śl.ZPN jest dobrowolną i samorządną organizacją sportu piłki nożnej o celach niezarobkowych, opierającą działalność na pracy społecznej przedstawicieli członków związku, działaczy oraz pracy zawodowej pracowników etatowych.

§ 5

Śl.ZPN jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej i działa zgodnie z:

 • Statutem PZPN i niniejszym Statutem,
 • Ustawą o kulturze fizycznej,
 • Ustawą o stowarzyszeniach i innymi przepisami prawa
 • Uchwałami i wytycznymi Zgromadzeń i Zebrań PZPN i Śl.ZPN.

§ 6

Śl.ZPN określa cele, programy działania, struktury organizacyjne, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały organizacyjne.

§ 7

Śl.ZPN posiada odznakę organizacyjną, emblemat, sztandar związkowy i używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 8

Czas trwania Śl.ZPN jest nieograniczony.

 

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 9

Celem działania Śl.ZPN jest rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej, koordynacja działań klubów we współzawodnictwie sportowym oraz prowadzenie działalności oświatowej.

§ 10

Śl. ZPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej.
 2. Zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych i innych osób prawnych w rozumieniu § 15 Statutu PZPN.
 3. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej, oraz kierowanie działaniami związanymi z uprawianiem piłki nożnej w województwie śląskim.
 4. Organizowanie i prowadzenie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w województwie we wszystkich kategoriach wiekowych, także wśród kobiet.
 5. Opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz doskonalenia wiedzy sportowej trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy społecznych i pracowników etatowych.
 6. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych oraz wydawanie sprawozdań i materiałów informacyjnych dotyczących Śl.ZPN
 7. Utrzymywanie stałych kontaktów z regionalnymi środkami masowego przekazu w zakresie polityki informacyjnej dotyczącej Śl.ZPN.
 8. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Śl.ZPN, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy niniejszego Statutu, regulaminów oraz przepisów PZPN i Śl.ZPN.
 9. Nakładanie kar i sankcji dyscyplinarnych na członków Śl.ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy za naruszenie przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej.
 10. Wspieranie działalności organizacji sportowych kształcących młodzież piłkarską a znajdujących się poza strukturami Związku.
 11. Inicjowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłkarskich na obiektach sportowych.
 12. Stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów członków Śl. ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich.
 13. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Śl. ZPN w wyniku ich działalności sportowej dotyczącej sportu piłki nożnej.
 14. Nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym.
 15. Nadawanie licencji zawodnikom, trenerom, instruktorom i sędziom piłkarskim.
 16. Prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej i popularyzatorskiej.
 17. Podejmowanie przez statutowe organy decyzji i uchwał o przeznaczeniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych Śl. ZPN.
 18. Ponoszenie kosztów dotyczących współpracy z organizacjami piłkarskimi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami trzecimi, w tym w szczególności kosztów:
  1. upominków wręczanych działaczom innych organizacji piłkarskich, osobom trzecim oraz klubom sportowym z okazji jubileuszów i innych uroczystości,
  2. podróży oraz pobytu gości w Śl. ZPN,
  3. korespondencji okazjonalnej.
 19. Realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków Śl. ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Śl. ZPN w związku z ich codzienną działalnością na rzecz Śl. ZPN przez ponoszenie kosztów:
  1. nieodpłatnego przekazywania biletów na mecze reprezentacji Polski,
  2. dofinansowania wyjazdów zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Śl. ZPN jako osób nie wchodzących w skład ekipy piłkarskiej na zagraniczne mecze reprezentacji śląska w różnych kategoriach wiekowych,
  3. zakupu biletów na imprezy kulturalne dla zawodników i osób wchodzących w skład ekipy piłkarskiej podczas zgrupowań i obozów piłkarskich,
  4. organizacji Walnego Zebrania Delegatów, posiedzeń, narad, konferencji i innych spotkań okazjonalnych realizowanych przez Śl. ZPN dla członków statutowych organów Śl. ZPN oraz zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich oraz pracowników Śl. ZPN w tym także m.in. kosztów wynajęcia lokali, zakwaterowania uczestników, obsługi technicznej, oprawy artystycznej i usług gastronomicznych,
  5. nagród i zapomóg dla zawodników, trenerów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Śl. ZPN,
  6. zakupu okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych w imieniu Śl. ZPN.
 20. Nieodpłatne przekazywanie w ramach popularyzacji sportu piłki nożnej na rzecz członków Śl. ZPN, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników Śl.ZPN oraz osób trzecich proporczyków, koszulek, gadżetów i innych upominków sportowych.
 21. Finansowanie organizacji konferencji, seminariów, narad szkoleniowych i metodyczno-szkoleniowych przeprowadzanych na rzecz rozwoju i popularyzacji piłki nożnej.
 22. Ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich oraz pracowników Śl. ZPN.
 23. Ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością Związku.
 24. Podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych.

§ 11

 1. Śl.ZPN może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. W celu prowadzenia działalności określonej w ust.1, Śl.ZPN może powoływać zakłady, agencje, wstępować do spółek, obracać papierami wartościowymi oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 3. Śl.ZPN może tworzyć fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

Śl.ZPN prowadzi działalność statutową poprzez: swoich członków, organy władzy, organy jurysdykcyjne, dyscyplinarne i wykonawcze oraz OZPN-y i Podokręgi.

 

Rozdział III

Członkowie Śl.ZPN ich prawa i obowiązki.

§ 13

 1. Członkami Śl. ZPN i jednocześnie członkami PZPN i OZPN są kluby posiadające sekcje piłki nożnej, mające formy organizacyjno – prawne zgodne z prawem polskim (postanowienia § 32 pkt 10 stosuje się odpowiednio).
 2. Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Śl. ZPN może nadać osobom fizycznym tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej.
 3. Prezes Honorowy Śl. ZPN może uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku i reprezentować go na zewnątrz, z zastrzeżeniem treści § 35.

§ 14

Członkowie Śl.ZPN posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz statutów Śl.ZPN i PZPN.

§ 15

W ramach Śl.ZPN mogą działać Okręgowe Związki Piłki Nożnej i Podokręgi obejmujące swoim terenem działania obszar jednego lub kilku powiatów znajdujących się na terenie województwa śląskiego.

§ 16

Członkostwo klubów w Śl.ZPN oraz w OZPN powstaje z chwilą przyjęcia ich na członka przez Zarząd Śl.ZPN na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 17

Członkowie Śl.ZPN mają prawo do:

 1. Brania udziału w Walnym Zebraniu Śl.ZPN za pośrednictwem delegatów mających czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Decydowania o sprawach Śl.ZPN na zasadach określonych w Statucie, zgłaszania postulatów i wniosków wobec Zarządu i jego organów.

§ 18

Członkowie Śl.ZPN są zobowiązani do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej oraz realizacji zadań statutowych Śl.ZPN i PZPN.
 2. Przestrzeganie statutów, regulaminów i przepisów w sporcie piłki nożnej.
 3. Realizacji uchwał i decyzji podejmowanych przez statutowe organy Śl.ZPN.
 4. Dbania o poziom moralno-wychowawczy, etyczny i sportowy działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie piłki nożnej.
 5. Udziału we współzawodnictwie i zawodach organizowanych przez Śl.ZPN, OZPN-y i Podokręgi.
 6. Opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz OZPN-ów i Śl.ZPN.

§ 19

Członkostwo w Śl.ZPN wygasa w przypadku:

 1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Śl.ZPN z dniem przyjęcia.
 2. Rozwiązania, likwidacji lub upadłości klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu, likwidacji lub upadłości.
 3. Rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu sportowego – z datą rozwiązania lub likwidacji.
 4. Skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Śl.ZPN bądź jego członków przez okres przekraczający 6 miesięcy.
 5. Wykluczenia ze Związku za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem lub uchwałami względnie decyzjami władz Związku – z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie.
 6. Braku zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłkarskich.

 

Rozdział IV

Władze Śl.ZPN.

§ 20

Władzami Śl.ZPN są:

 1. Walne Zebranie Delegatów – zamiennie Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Kadencja władz Śl.ZPN trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Delegatów.
 2. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w połowie i przed upływem kadencji z tym, że Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie odbywa się raz na 4 lata.
 3. Delegaci na Walne Zebranie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
 4. Mandat delegata wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu lub odwołania z funkcji delegata w organizacji będącej członkiem Śl.ZPN, którą reprezentował, przyjętej Uchwałą Zarządu tej organizacji.
 5. Członkowie Śl.ZPN mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne Zebranie w miejsce delegata, którego mandat wygasł.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 22

Najwyższą władzą Śl.ZPN jest Walne Zebranie Delegatów.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwalanie programu działania i wytycznych dla Zarządu Śl.ZPN.
 4. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN.
 5. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie.
 6. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 7. Powoływanie i likwidacja OZPN-ów i Podokręgów.
 8. Nadawanie na wniosek Zarządu godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Śl.ZPN, osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej w województwie śląskim.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów dyscyplinarnych i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawie wykluczenia członka z Śl.ZPN. Odwołanie winno być zgłoszone Zarządowi na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 10. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Śl.ZPN.

§ 24

 1. Prezesa Śl.ZPN wybiera się w odrębnym głosowaniu spośród delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.
 2. Do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą być wybrani:
  1. delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Śl.ZPN w tym Prezesi OZPN-ów i Podokręgów
  2. działacze piłkarscy Związku wg zasad określonych przez Zarząd Śl.ZPN.
 3. Prezes Śl.ZPN nie może pełnić funkcji Prezesa OZPN, Podokręgu i Klubu piłkarskiego w rozumieniu Ustawy „O kulturze fizycznej”

§ 25

W Walnym Zebraniu Śl.ZPN biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym - delegaci wybrani wg zasad ustalonych przez Zarząd Śl.ZPN.
 2. Z głosem doradczym:
  1. ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, przedstawiciele trenerów, sędziów i przewodniczący innych komórek organizacyjnych Śl.ZPN nie będących delegatami,
  2. Członkowie Honorowi Śl.ZPN,
  3. zaproszeni goście.

§ 26

Do ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego w I terminie konieczny jest udział co najmniej 1/2 delegatów, a w II terminie 1/3 delegatów.

§ 27

Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

§ 28

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, poza przypadkami dotyczącymi zmiany Statutu i rozwiązania się Śl.ZPN kiedy wymagane jest 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.

§ 29

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd większością 2/3 głosów swoich członków:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. uwzględniając żądanie najmniej 50% ogólnej liczby członków Śl.ZPN.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie nie przerywa okresu kadencji, a odbywa się w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku bądź żądania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla których zostało zwołane.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 30

W okresach między Walnymi Zebraniami organem władzy Śl.ZPN jest Zarząd.

§ 31

 1. Zarząd składa się z 25 członków.
 2. W skład Zarządu Śl. ZPN wchodzą:
  1. Prezes Śl. ZPN wybrany zgodnie z § 24 ust. 1
  2. wszyscy Prezesi OZPN-ów i Podokręgów Śl. ZPN wybrani w jednostkach macierzystych,
  3. pozostali członkowie wybrani przez Walne Zebranie Śl. ZPN.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia wyboru.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 4 razy w roku, a zakres działania, organizacji oraz tryb pracy Zarządu i jego organów wykonawczych określają uchwalone przez Zarząd regulaminy.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Śl.ZPN i działanie w jego imieniu oraz realizowanie programów i wytycznych przyjętych w uchwałach Walnego Zebrania.
 2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Śl.ZPN.
 3. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 4. Uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej.
 5. Ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie.
 6. Zatwierdzenie i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej Śl.ZPN oraz uchwalanie regulaminów Zarządu, wydziałów, biura i innych jednostek organizacyjnych Śl.ZPN.
 7. Wybór Prezydium Zarządu w liczbie 7 - 9 osób.
 8. Powoływanie wydziałów i komisji.
 9. Podejmowanie decyzji i uchwał w innych sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 10. Przyjmowanie członków Śl.ZPN na podstawie ich pisemnego zgłoszenia.
 11. Wnioskowanie nadania godności prezesa honorowego i członka honorowego Śl.ZPN osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej.
 12. Interpretacja statutu Śl.ZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalanych przez Zarząd.

§ 33

W przypadku naruszenia przez członka Śl.ZPN statutu, uchwał, regulaminów lub decyzji władz związku - zarządowi przysługuje prawo:

 1. zwrócenia uwagi i żądania dostosowania się do w/w przepisów i decyzji,
 2. odmowy pomocy organizacyjnej i finansowej członkowi,
 3. żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał i wydanych decyzji.

§ 34

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 Statutu, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 35

 1. Całokształtem prac Śl.ZPN kieruje prezes, który równocześnie reprezentuje Zarząd na zewnątrz. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
  1. bieżące działanie w imieniu Śl.ZPN,
  2. zwoływanie zebrań Zarządu i Prezydium,
  3. przewodniczenie pracom i posiedzeniom Zarządu i Prezydium.
 2. Podczas nieobecności Prezesa, jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes.

§ 36

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród wybranych członków Zarządu, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

§ 37

 1. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium w skład którego wchodzą:
  • - Prezes
  • - Wiceprezesi
  • - 2 - 4 członków wybranych przez Zarząd na wniosek Prezesa
 2. Prezydium kieruje bieżącą działalnością Śl.ZPN.
 3. Posiedzenie Prezydium zwołuje Prezes, który przewodniczy jego obradom.
 4. Zakres działania, podział funkcji i tryb pracy określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 5. Prezydium winno być wybrane na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 38

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 - 7 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i finansowo-gospodarczej, ma prawo żądania wyjaśnień i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo do stawiania wniosku dotyczącego absolutorium.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organach z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna działa według uchwalonego samodzielnie regulaminu.

§ 39

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków zgodnie z § 24 ust. 2 w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji.
 2. Liczba dokooptowanych członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V

Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne.

§ 40

 1. Śl.ZPN jest uprawniony do sprawowania władzy jurysdykcyjnej i dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich, w tym także do rozstrzygania wynikłych między nimi sporów i konfliktów ze stosunków sportowych.
 2. Z zastrzeżeń odrębnych przepisów Śl. ZPN ma prawo stosowania sankcji regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na członków Śl. ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich, dopuszczających się naruszenia określonych przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej.
 3. Członkami organów dyscyplinarnych i jurysdykcyjnych oraz innych komisji i wydziałów Śl. ZPN mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne.

§ 41

Organem jurysdykcyjnym jest Sąd Koleżeński wybrany przez Walne Zebranie na okres kadencji.

§ 42

 1. Sąd Koleżeński składa się z 9 członków i ze swego grona wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński ma prawo:
  1. dokooptować do swego składu nowych członków zgodnie z § 24 ust. 2 w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji,
  2. liczba dokooptowanych członków do Sądu Koleżeńskiego nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozpoznawanie spraw członków Śl. ZPN, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy obwinionych o naruszenie norm etyczno–moralnych lub nie przestrzeganie statutów, uchwał i regulaminów władz PZPN i Śl.ZPN, które nie wiążą się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich oraz z naruszeniem reguł gry.
  2. rozpoznawanie konfliktów między trenerami, instruktorami, sędziami, działaczami piłkarskimi związanymi z ich działalnością w Śl.ZPN.
 4. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek lub z urzędu.
 5. Sąd Koleżeński jest organem dwuinstancyjnym.
 6. Od każdego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji działającego w składzie 3-osobowym przysługuje odwołanie, które zainteresowany sprawą może wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.
 7. Sąd Koleżeński w II instancji orzeka w składzie 5-osobowym.
 8. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego II instancji jest ostateczne.
 9. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
  1. upomnienie
  2. nagana
  3. zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat
 10. Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego samodzielnie regulaminu.

§ 43

Organami dyscyplinarnymi Śl.ZPN są:

 1. Wydział Dyscypliny
 2. Komisja Odwoławcza.

§ 44

 1. Członków organów dyscyplinarnych powołuje Zarząd, a kadencja w/w organów jest równa kadencji Zarządu.
 2. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

§ 45

 1. Wydział Dyscypliny składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 6 członków.
 2. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny należy:
  1. orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu Śl.ZPN, podlegającym jego kompetencji,
  2. orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
  3. orzecznictwo w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu Śl.ZPN.

§ 46

 1. W II instancji orzeka Komisja Odwoławcza Śl.ZPN, rozpoznająca środki odwoławcze od orzeczeń Wydziału Gier, Wydziału Dyscypliny oraz orzeczeń innych jednostek organizacyjnych Śl.ZPN, którym przepisy przyznały prawo orzekania w I instancji.
 2. Komisja Odwoławcza składa się z 7 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Komisja Odwoławcza orzeka w składzie 3-osobowym.

§ 47

 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia dyscyplinarnego niezależnie od toczącego się postępowania przeciwko obwinionemu przed innym organem orzekającym.
 2. Postępowanie dyscyplinarne winno być prowadzone na zasadach jawności z zapewnieniem obwinionemu prawa do obrony.
 3. W uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zawiesić obwinionego w prawach zawodnika, trenera, instruktora, sędziego lub działacza piłkarskiego z chwilą uznania, że ze względu na rodzaj wykroczenia dyscyplinarnego wymaga tego dobro sportu a zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa.
 4. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 2 lat od daty ujawnienia zdarzenia stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, jednakże nie później niż 5 lat od dnia tego zdarzenia. Organy jurysdykcyjne mają 1 rok czasu na wydanie orzeczenia w sprawie przewinienia dyscyplinarnego od momentu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
 5. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia, który zostaje przedłużony o czas trwania okresu zawieszenia.
 6. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia następuje również na czas trwania postępowania toczącego się poza organami związkowymi, w szczególności przed sportowym trybunałem arbitrażowym, o którym mowa w § 19 ust. 1 statutu PZPN.
 7. W przypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie stanowiącej również przewinienie dyscyplinarne w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, organ dyscyplinarny może zawiesić postępowanie w sprawie do czasu wniesienia aktu oskarżenia.
 8. W przypadku postawienia przez organy ścigania zarzutu karnego osobie podlegającej kompetencji organów związkowych w związku z popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego, organ dyscyplinarny obligatoryjnie stosuje środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach zawodnika, trenera, instruktora, sędziego, obserwatora, delegata, menadżera piłkarskiego, licencjonowanego organizatora imprez piłkarskich jak również działacza sportowego klubu piłkarskiego lub organizacji, komisji lub wydziału będącego w strukturach Śl. ZPN.

§ 48

Za popełnione wykroczenia dyscyplinarne Wydział Dyscypliny lub Komisja Odwoławcza nakłada na obwinionego kary dyscyplinarne przewidziane w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.

§ 49

 1. Wydział Dyscypliny wydaje decyzję dyscyplinarną, którą ogłasza obwinionemu pouczając go o sposobie i terminie odwołania, a następnie doręcza obwinionemu decyzję wraz z uzasadnieniem.
 2. Odwołanie od decyzji Wydziału Dyscypliny składa się za jego pośrednictwem do Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji obwinionemu.

§ 50

 1. Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają: Statut PZPN i przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego uchwalonego przez Zarząd PZPN.
 2. Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych oraz dyscyplinarnych Śl.ZPN wymierza się kary:
  1. Klubom - kary pieniężne do wysokości określonej przez Regulamin Dyscyplinarny PZPN i Zarząd Śl.ZPN, zakaz transferów krajowych i zagranicznych /definitywnych i czasowych/, przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
  2. zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim - kara dyskwalifikacji czasowej.
 3. Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w ust. 2 jest Wydział Dyscypliny Śl.ZPN. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia odwołanie do Komisji Odwoławczej, działającej na ogólnych zasadach.
 4. Kary wymierzone na podstawie ust. 2 mogą być zawieszone, obniżone lub darowane przez organ dyscyplinarny I instancji, w przypadku wykonania orzeczenia lub decyzji dyscyplinarnej organu jurysdykcyjnego względnie dyscyplinarnego.

 

Rozdział VI

Organy wykonawcze i administracyjne Śl.ZPN.

§ 51

 1. Dla wypełnienia statutowych celów i zadań Śl.ZPN związanych z bieżącym prowadzeniem rozgrywek piłkarskich oraz organizowaniem i upowszechnianiem sportu piłki nożnej powołuje się Wydziały i inne komórki organizacyjne Śl.ZPN.
 2. Wydziały i komórki składają się z powołanych przez Zarząd Śl.ZPN przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza i członków w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów wykonawczych na okres kadencji.

§ 52

W ramach Śląskiego Związku Piłki Nożnej działają następujące organy wykonawcze:

 1. Wydział Gier
 2. Wydział Szkolenia
 3. Kolegium Sędziów
 4. Wydział Piłki Kobiecej
 5. Wydział ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi
 6. Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
 7. Wydział Piłki Halowej (Futsal)
 8. inne komórki organizacyjne powoływane zgodnie z uprawnieniami Zarządu w myśl § 32 ust. 8 niniejszego Statutu.

Zakres i tryb działania organów wykonawczych Śl.ZPN określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Śl.ZPN.

§ 53

 1. Organem administracyjnym Śl.ZPN jest Biuro Związku, które działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Śl.ZPN.
 2. Wiceprezes Urzędujący jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Śl.ZPN. Wykonuje swoją funkcję na warunkach i w granicach kompetencji określonych przez Prezydium Zarządu Śl.ZPN na wniosek Prezesa.

 

Rozdział VII

Okręgowe Związki Piłki Nożnej

§ 54

W ramach Śląskiego Związku Piłki Nożnej mogą działać Okręgowe Związki Piłki Nożnej obejmujące terenem swego działania obszar jednego lub kilku powiatów znajdujących się na terenie województwa śląskiego.

§ 55

Zasięg terytorialny działania OZPN-ów ustala Zarząd Śl. ZPN.

§ 56

Okręgowe Związki Piłki Nożnej posiadają osobowość prawną.

§ 57

Okręgowe Związki Piłki Nożnej prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów, zgodnych ze Statutem Śl.ZPN i PZPN.

§ 58

Władze OZPN na terenie swego działania realizują Uchwały i decyzje podjęte przez statutowe organy Śl.ZPN.

 

Rozdział VIII

Podokręgi

§ 59

 1. Na obszarze województwa śląskiego działają Podokręgi.
 2. Zasięg terytorialny działania Podokręgów ustala Zarząd Śl. ZPN.
 3. Działalność Podokręgów odbywa się w oparciu o regulamin wydany przez Zarząd Śl.ZPN.

§ 60

Władzami Podokręgów są:

 • Walne Zebranie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 61

Władze Podokręgów na terenie swego działania realizują cele i zadania określone w Statucie ŚLZPN.

§ 62

W ramach Podokręgów działają Wydziały w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów.

§ 63

Podokręgi posiadają odrębne rachunki rozliczeniowe za zgodą Śl.ZPN.

 

Rozdział IX

Wyróżnienia i nagrody.

§ 64

 1. Śl.ZPN ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej członków Śl.ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników.
 2. Najwyższymi wyróżnieniami Śl.ZPN są tytuły:
  1. Prezes Honorowy
  2. Członek Honorowy
  3. Odznaka Honorowa Śl.ZPN /złota, srebrna, brązowa/.
 3. Śl.ZPN może występować do władz państwowych i sportowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami - o nadanie odznaczeń członkom Śl.ZPN, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom.
 4. Rodzaje wyróżnień i nagród oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy oraz regulaminy Śl.ZPN i PZPN.

 

Rozdział X

Majątek i fundusze Śl.ZPN.

§ 65

 1. Majątek Śl.ZPN stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Śl.ZPN składają się:
  1. składki roczne członków,
  2. wpływy z zawodów organizowanych przez Śl.ZPN,
  3. składki i opłaty z umów transferowych,
  4. dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych źródeł,
  5. inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.

§ 66

Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Śl.ZPN wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób spośród Prezesa i uprawnionych Wiceprezesów.

§ 67

 1. Śl.ZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Śl.ZPN, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe.
 3. Nadzór nad gospodarką finansową prowadzi Komisja Rewizyjna.

 

Rozdział XI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Śl.ZPN.

§ 68

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Śl.ZPN podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 69

Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie Śl.ZPN mogą być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.

§ 70

Uchwała o rozwiązaniu Śl.ZPN określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek.

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe.

§ 71

Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzania zawodów, zgłoszeń i statusu zawodników oraz dyscypliny określają uchwały, regulaminy i inne przepisy wydane przez Zarząd PZPN lub upoważnione organy Związku w tym Śl.ZPN na terenie swojego działania.

§ 72

 1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu i Zarządowi Śl.ZPN.
 2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi Śl.ZPN.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zmieniające interpretację Zarządu nie działają wstecz.

§ 73

Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.